Miljöföretag


Marksanering, miljöcertifiering och liknande.

41 länkar

0 brutna

41 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Eunatura Arbetar med naturvård, hållbar utveckling, biologisk mångfald, EU-stöd, natur- och kulturmiljöer, ängs- och hagmarker, växtekologisk forskning, biogeokemiska kretslopp, studerar växtstrategier och indikatorarter för hävd. Mer...  

Catator AB Forsknings- och utvecklingsbolag inom katalys och katalytiska processer i Forskningsbyn Ideon. Mer...  

CLM Miljöteknik AB Vi arbetar som miljökonsulter inom vatten och luft. Vi bistår våra kunder med hjälp i ärenden som rör miljöbalken, miljöutbildning, framtagande av miljöledningssystem etc. Mer...  

 
 

Econova Med det lokala kretsloppet som bärande idé har Econova utvecklats till ett framgångsrikt miljöteknikföretag som skapar både samhällsekonomiska och miljömässiga vinster. Mer...  

Emcoplate AB Oskadliggör kvicksilver i rökgaser med QuickSafe-metoden Mer...  

Inni Powerflex Miljökonsult, mäter luftkvalitet, partikel-, gas-, mögel, mikroorganismer, joner i luft och material. Support vid egenkontroll och MKB (miljökonsekvensbeskrivningar). Mer...  

Vatten & Miljöteknik AB Vi arbetar bl.a. med, avloppsvattenrening, dricksvattenberedning, förfrågningsunderlag för upphandlingar av entreprenader och konsulter, kvalitets- och miljörevision. Mer...  

Axon MIljöteknik AB Axon Miljöfilter fungerar precis som en torvmosse, kontaminerat vatten kommer in uppifrån i filtret sprids ut över hela ytan och sjunker sakta ner genom filtermaterialet. Vattnet är rent till minst 99,3% när det passerat filtret. Mer...  

Conexor Affärsidé att initiera, utveckla, koordinera, finna finansiering samt styra olika projektaktiviteter inom miljövård och miljöskydd. Fokus ligger på projekt inom områdena yttre luftmiljö och avfall i främst Sydostasien och Baltikum. Mer...  

Ecology & Pioneering Konsult med specialité på analyser och strategier för marknadsföring av produkter och tjänster inom om miljöområdet. Mer...  

Ecoscape AB Vi är ett kunskapsföretag som skapar mervärden för sina kunder i form av resurssnåla och hållbara miljöer. Arkitektur - Miljö - Organisation. Mer...  

Ekosofia AB Ett kunskapsföretag som verkar för ett medvetet och trovärdigt miljöarbete i företag och organisationer. Mer...  

Esam Vi arbetar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt uthålligt samhälle. Vi erbjuder miljöutbildningar, miljöledningssystem och andra konsulttjänster till kommuner, företag och andra organisationer. Mer...  

Falu Tank AB Utför nytillverkning, rekonditionering samt kontroll av petroleumtankar. Erbjuder också oljeavskiljare, pumpöar och dubbelmantlade tankar för användande inom skyddsområde för vattentäkt. Mer...  

Geogruppen Ett nytt årtusende innebär många förändringar. Gemensamt har vi mer än 150 års samlad geologisk, geoteknisk och miljöteknisk erfarenhet. Vi arbetar med det mesta som berör tekniska utredningar och konstruktioner i jord, berg och vatten. Mer...  

H.A.Industri Vi på H.A. Industri ägnar oss åt att hämta, förädla och sälja restprodukter som papper, plast och metall så att de används på nytt i tidningar, bärkassar och bilar. Mer...  

InterComp Tillhandahåller kundanpassade komprimeringslösningar för avfallshantering och källsortering. Mer...  

Kavansa AB Vi erbjuder gasrening med produkter som biofilter och skrubber som är lämpliga för att ta hand om låga koncentrationer av föroreningar. Mer...  

Kompostbutiken Har egen tillverkning av maskkomposter i lärkträ. Vi gör egna utbildningar och erbjuder uppföljning på levererade komposter. Vår verksamhet är belägen i Göteborg. Mer...  

Mann Teknik Droppfria kopplingar för kemikalier och petroleum. Mer...  

Mikrolab Mikrobiologiska konsultlaboratoriet arbetar huvudsakligen med rådgivning och analystjänster inom området produktionshygien Mer...  

Miljödata AB Ett datakonsultföretag med två huvudsakliga verksamhetsområden. Programvaror och IT-stöd inom arbetsmiljöområdet Bilddatabaser och informationssystem Mer...  

Miljöhuset i Stockholm AB Konsult- och tradingbolag som arbetar med problemlösningar och försäljning av utrustningar inom miljöbranschen. Mer...  

Miljökompassen AB Ett miljötjänsteföretag på den nordiska marknaden. Vi erbjuder miljöutbildningar, miljöledning, miljöstrategier, miljöinventeringare och annat inom miljö. Mer...  

Miljövision Per Göransson AB Från starten 1996 fram till dagens datum har Miljövision växt till ett mycket kompetent renhållningsföretag, med slamsugning och högtrycksspolning som främsta specialitet. Mer...  

Naturvårdsingenjörerna AB Vatten- och miljövårdskonsulter. Kombinerar teknik och biologi för att nå hållbara och miljöriktiga lösningar. Mer...  

Ocean Origo AB Ledande oceanografisk mätteknik och mätverksamhet. Marin Systemanalys och havsundersökningar. Oceanografisk expertis. Mer...  

Oleinitec AB Erbjuder tjänster och produkter inom miljö-, material- och processmätning. NIR, TOC, reologi, textur, partikelanalys, porositet, densitet. Mer...  

Opsis AB DOAS-system för mätning av omgivningsluften och kontinuerlig mätning av utsläpp från industrier. Mer...  

Provejo Maskinindustri Alla typer av maskiner för avfallshantering och återvinning. Mer...  

Radscan Intervex AB Specialister på rening och energiåtervinning inom processindustrin samt värme/kraftvärmesektorn. Vi har en stab av välutbildade och erfarna specialister med omfattande kompetens samt erfarenhet av miljö- och energiteknik. Mer...  

Skrotfrag AB Samlar på ett effektivt och smidigt sätt in och återvinner hundratals ton skrot varje dag på våra mottagningsstationer runt om i landet. Mer...  

Smedlund Miljösystem Smedlund Miljösystem skapar kompletta system för avfallshantering. I samarbete med kommuner, bostadsföretag och tillverkningsindustri utvecklar vi framtidens modeller för källsortering. Mer...  

Stenungsunds Industri- & Fastighetsservice AB Asbest- och oljesanering, rivning, smide och montage, cisternkontroll - allt utfört av väl utbildad personal med lång erfarenhet. Mer...  

SVEA Miljö & Hygien Syd AB Vår verksamhet innebär skadedjurssanering, livsmedelshygien, utbildningar, HACCP, egenkontroll, tryckplattor, livsmedelsprover och brandskydd. Mer...  

TCO Development TCO Certified - TCO-märkningen; en miljö- och kvalitetsmärkning för IT-produkter som är utformade för både miljön och användarnas bästa. TCO Certified gör det enkelt att välja IT-produkter som har bra användaregenskaper och minimal miljöpåverkan Mer...  

Thulica AB Arbetar med olika former av ekologiska produkter mot erosion och stödmurar i form av jordarmering. Mer...  

Unisorb Miljöteknik AB Här hittas absorbenter och oljeavskiljare för att förhindra oljeläckage och oljespill. Mer...  

Vattenkvalité AB Vattenkvalité erbjuder den svenska marknaden produkter och system med fokus på renlighet, säkerhet och övervakning för att utveckla badanläggningar och processindustrin. Mer...  

Yoldia Environmental Consulting AB Företaget med kvalificerade kunskaper om mark, grundvatten, sjöar och hav. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark