Centrala statliga verk och myndigheter


Svenska statliga verk och myndigheter. Statliga verks och myndigheters officiella hemsidor.

103 länkar

0 brutna

103 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Patent- och registreringsverket (PRV) Ger skydd och ensamrätt för tekniska idéer, varumärken och design. Vi ger dig möjlighet att byta ditt personnamn och skaffa utgivningsbevis för tidskrifter. Vi erbjuder uppdragstjänster inom alla våra områden. Mer...  

A-kassa På a-kassa.net har vi sammanställt information om a-kassorna. Här hittar du exempelvis riktlinjer för medlemskap, avgifter och kontaktuppgifter till a-kassorna. Allt samlat på ett ställe. Mer...  

 
 

Arbetsmiljöverket Vårt mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv, det vill säga både när det gäller fysisk, psykisk som social och arbetsorganisatorisk synpunkt. Mer...    

Arkeologi - arkeologiska undersökningar UV Riksantikvarieämbetet UV är en rikstäckande arkeologisk institution och sysslar främst med arkeologi på uppdragsbasis. Här finner du information om aktuell arkeologi på UV, arkeologiska undersökningar, rapporter och tjänster. Mer...  

Bergsstaten Beslutar om tillstånd för prospektering, undersökningstillstånd, och för gruvor, bearbetningskoncessioner. Bergsstaten utövar också tillsyn över gruvor i Sverige. Mer...  

Bolagsverket Bolagsverket registrerar bl.a. företag, årsredovisningar och företagsinteckningar. Informationen är sökbar i Näringslivsregistret. Mer...  

Boverket Central myndighet som arbetar med boende- och livsmiljöfrågor. Här kan du få aktuell information om våra projekt, ansvarsområden och kontaktpersoner. Mer...  

Brottsförebyggande Rådet BRÅ arbetar med utveckling, forskning och information inom det kriminalpolitiska området och ansvarar för Sveriges rättsstatistik. Mer...  

Brottsoffermyndigheten Myndighetens huvudsakliga uppgift är att tillvarata brottsoffrens behov, rättigheter och intressen. Detta genom att bland annat besluta om brottsskadeersättning och finansiera forskning och projekt på brottsofferområdet. Mer...  

Centrala Studiestödsnämnden Aktuell information om studiestöd (studiebidrag och studielån), nyheter och kontaktvägar till CSN. Mer...  

Datainspektionen Central myndighet som har tillsyn över personuppgiftslagen (PuL), kreditupplysningslagen och inkassolagen. Mer...  

Ekobrottsmyndigheten EBM är en åklagarmyndighet med uppgift att bekämpa ekonomisk brottslighet, dels operativt på fältet, dels strategiskt som en stabsresurs till statsmakterna i samhällets samlade kamp mot den ekonomiska brottsligheten. Mer...  

Ekonomistyrningsverket ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regering, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. Mer...  

Energimyndigheten Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem. Mer...  

Exportkreditnämnden EKN erbjuder garantier mot olika risker i exportaffärer. Garantin fungerar som en försäkring. Ingen affär är för liten att försäkra och vi arbetar med risker i de flesta av världens länder. EKN är till för svensk export. För säkra affärer. Mer...  

Finansinspektionen Finansinspektionen (FI) är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Vi arbetar för att det finansiella systemet ska fungera väl med stabila företag och ett gott konsumentskydd. Mer...  

Folkbildningsrådet Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdagen och regeringen.Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor samt följer upp och utvärderar folkbildningens verksamhet. Mer...  

Fortifikationsverket Försvarsfastigheter. Mer...  

Forum för levande historia Myndighet som har uppdraget att – med utgångspunkt i Förintelsen – arbeta med frågor som rör tolerans, demokrati och mänskliga rättigheter. Mer...  

Högskoleverket Central myndighet för frågor som rör universitet och högskolor. Verket följer upp, utvärderar och utövar tillsyn över högskolornas verksamhet. Högskoleverket skall främja förnyelse och stödja utvecklingen av kvalitet och pedagogik. Mer...  

Inspektionen för strategiska produkter, ISP Myndighet för exportkontroll av krigsmateriel och strategiska produkter. Mer...  

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering IFAU ska främja, stödja och genomföra främst utvärderingsstudier av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder och studier av arbetsmarknadens funktionssätt. Mer...  

Institutet för Framtidsstudier Stiftelse som, i egen regi eller tillsammans med andra bedriver framtidsstudier, långsiktig analys och därmed sammanhängande verksamhet. Avsikten är att informera om framtida möjligheter och hot i samhällsutvecklingen. Mer...  

Jordbruksverket Regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Har ett samlat sektorsansvar för jordbruk, trädgård och rennäring. Mer...  

Justitiekanslern Har tillsyn över myndigheter och deras tjänstemän. Mer...  

Kammarkollegiet K.K. är central förvaltnings- myndighet för bl.a. Sveriges indelning, statlig egendom, permutation, fond- och förmögenhetsförvaltning, administrativ service, resegaranti, riskhantering. Mer...  

Kemikalieinspektionen Vi arbetar för att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier och målet är att förebygga skador. Mer...  

Kommerskollegium Sveriges expertmyndighet för Europa och EU-frågor samt övrig utrikeshandel och handelspolitik. Mer...  

Konkurrensverket Vår uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet och att övervaka att företagen följer konkurrenslagen. Vi har också ansvaret för tillsyn av offentliga upphandlingar. Mer...  

Konsumentverket Konsumentverket är den centrala myndigheten för konsumentfrågor och är en statlig myndighet. Verkets generaldirektör är också Konsumentombudsman(KO). Varor och tjänsters säkerhet, företagens reklam och avtalsvillkor, privatekonomi samt konsumentrelaterade handikapp- och miljöfrågor är några av de områden Konsumentverket arbetar med. Mer...  

Kriminalvården Kriminalvårdens skall bidra till att brottsligheten minskar och att människans trygghet i samhället ökar. Mer...  

Krisberedskapsmyndigheten Arbetar med att utveckla krisberedskapen i det svenska samhället.Tillsammans med kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och organisationerminskar vi samhällets sårbarhet och förbättrar förmågan att hantera kriser. Mer...  

Kustbevakningen Beskriver Kustbevakningens verksamhet;sjöövervakning, miljöräddningstjänst, samordning av de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation, medverkan i intl. samarbete ang. gränskontroll, brottsbekämpning och miljöskydd till sjöss. Mer...  

Livsmedelsverket Den centrala tillsynsmyndigheten för livsmedelsfrågor. Här finns bland annat pressmeddelanden och information om användning av genteknik i livsmedelsproduktionen. Mer...  

Lotteriinspektionen Myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Mer...  

Luftfartsverket LFV.se innehållet presentation av LFVs flygtrafikledningstjänster och produkter samt nyheter från organisationen och flygbranschen. Mer...    

Läkemedelsverket Läkemedelsverket är en statlig myndighet med ansvar för läkemedel, mediciner, naturläkemedel, kosmetika och medicintekniska produkter. Patienter och hälso- och sjukvården ska ha tillgång till säkra och effektiva produkter. Mer...  

Migrationsverket Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. Mer...  

Miljöstyrningsrådet - Vägledning för hållbar upphandling Rådet arbetar för att bidra till en hållbar utveckling genom att stödja företag och offentlig förvaltning i deras miljöarbete på ett strategiskt och kostnadseffektivt sätt. Mer...  

MXp Bloggen MXp är personlig, icke organisations- eller samfundsbunden, blogg med Mer...    

Myndigheten för utländska investeringar i Sverige - ISA ISA är en myndighet under utrikesdepartementet med uppgift att främja utländska direktinvesteringar i Sverige. Mer...  

Naturvårdsverket Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går.Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är en av många aktörer som har ansvar för miljön. Mer...    

Nordiska Afrikainstitutet Centrum för forskning, dokumentation och information om det moderna Afrika i Norden. Institutet är placerat i Uppsala och finansieras gemensamt av de nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige). Mer...  

Nätuniversitetet Här hittar du IT-stödd distansutbildning hos Sveriges universitet och högskolor. Mer...  

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) En statlig myndighet dit personer som upplever sig diskriminerade på grund av hudfärg, ras, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse kan vända sig. Mer...  

Pliktverket Ansvarar för mönstring, antagningsprövning, inskrivning och redovisning av totalförsvarspliktiga. Myndigheten stödjer även militära och civila utbildningsanordnare under de totalförsvarspliktigas utbildning och tjänstgöring. Mer...  

Polarforskningssekretariatet Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet som har till uppgift att främja förutsättningarna för och samordna svensk forskning och utveckling i polarområdena. Mer...  

Post- och telestyrelsen Förvaltningsmyndigheten inom post-, tele- och radioområdena. Mer...  

Rapportbyrån - Hjälp med offentliga upphandlingar Rapportbyrån etablerades 1934 koncentrerar sig på upphandlings- och inköpsärenden och tillhandahåller då kopior av anbudssammanställningar, anbudsvärderingar, offerter samt att överklaga myndigheters sekretessbeslut. Mer...  

Revisorsnämnden Statlig myndighet för godkännande och auktorisation av revisorer och registrering av revisionsbolag samt tillsynen över dem. Mer...  

Riksarkivet Riksarkivet gör arkiven tillgängliga. I arkiven finns källorna till vår historia och redskapen för att förstå framtiden. De har en vital betydelse för demokrati och öppenhet, den enskildes rättssäkerhet och kunskapsutvecklingen i samhället. Mer...  

Rikspolisstyrelsen Information om hur polisen arbetar. Rapporter, dokument, blanketter, nyheter och pressmeddelanden samt kontaktuppgifter till samtliga polismyndigheter i Sverige. Mer...  

Rymdstyrelsen Central förvaltningsmyndighet med ansvar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller rymdforskning, fjärranalys och industriutveckling. Mer...  

Räddningsverket Statlig myndighet som verkar för ett säkrare samhälle. Verket genomför utbildningar inom skydd mot olyckor, risk och säkerhet. Internationellt har vi en hög beredskap för humanitära insatser. Mer...  

Sida Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete är Sveriges myndighet för bilateralt internationellt utvecklingssamarbete, samt merparten av samarbetet med Central- och Östeuropa. Sida stödjer insatser i nära 120 länder. Mer...  

Sjöfartsverket Svarar för sjöfartens säkerhet och framkomlighet. Verksamheten inriktas huvudsakligen på handelssjöfarten, men hänsyn tas också till fritidsbåtstrafikens, fiskets och marinens intressen. Mer...  

Skatteverket Skatteverket är förvaltningsmyndighet för skatt, folkbokföring och bouppteckningar. Verksamheten bedrivs till största delen på våra kontor, som finns över hela landet. Mer...  

Skogsstyrelsen Myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Mer...    

Skolverket Nationell myndighet för barnomsorg, skola och vuxenutbildning. Vår uppgift är att ha samlad kunskap om hur barnomsorg, skola och vuxenutbildning ser ut och fungerar samt föra ut kunskapen. Vi ska bidra till att de nationella målen för barnomsorg, skola och vuxenutbildning förverkligas. Mer...  

SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut Har en unik och samlad kompetens inom meteorologi, hydrologi och oceanografi. Mer...  

Socialstyrelsen Socialstyrelsen är statens centrala expert- och tillsynsmyndighet inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd och smittskydd. Mer...  

Språkrådet Språkrådet är en del av språkmyndigheten Institutet för språk och folkminnen. Språkrådet arbetar med: svenska, minoritetsspråk, språkteknologi, klarspråk, terminologi, nyordsinsamling, språkpolitik, språkrådgivning, ordböcker, språkböcker m.m. Mer...  

Statens haverikommission, SHK Tllkom år 1978. SHK arbetar med utredning av flyg-, sjö-, järnvägs-, gruv-, dyk-, trafik-, kem-, kärnkrafts-, medicintekniska- olyckor samt tillbud. Webbplatsen innehåller även rapporter i PDF-format. Mer...  

Statens institutionsstyrelse Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer också sluten ungdomsvård. Mer...  

Statens konstråd Har till uppgift att förse de byggnader som innehåller statlig verksamhet med god samtidskonst. Mer...  

Statens kulturråd Den myndighet som har ansvar för att förverkliga den statliga kulturpolitik som beslutas av regering och riksdag. Mer...  

Statens medicinsk-etiska råd - SMER Ett parlamentariskt sammansatt rådgivande organ till regeringen, som har till främsta uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. Mer...  

Statens pensionsverk Statens pensionsverk (SPV) är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. Mer...  

Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA arbetar för en god djurhälsa genom att förebygga, diagnostisera och bekämpa smittsamma sjukdomar hos djur. Mer...  

Statistiska centralbyrån SCB:s arbetuppgift är officiell, objektiv, aktuell, och tillförlitlig statistik som underlag för beslut i samhällsdebatt och i forskning. Mer...  

Statskontoret Statskontoret gör utredningar och utvärderingar inom alla sektorer och på uppdrag av regeringen. Rapporterna används för effektivisering och omprövning av statlig verksamhet. Vi främjar och samordnar arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Mer...    

Strålsäkerhetsmyndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten, med samlat nationellt ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet, arbetar för att skydda människor och miljö från skadlig verkan av strålning, nu och i framtiden. Mer...  

Styrelsen för Psykologiskt Försvar, SPF SPF leder och samordnar samhällets psykologiska försvar eller informationsberedskap som det också kallas. SPF har även ett uppdrag att sprida kunskap om säkerhetspolitik, totalförsvar och civilt motstånd. Mer...  

Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, en statlig myndighet i Sverige som sorterar under Utrikesdepartementet och har både en myndighetsutövande roll och en uppdragsbaserad verksamhet. Mer...  

Svenska institutet SI har till uppgift att sprida information och kunskap om Sverige i utlandet samt främja utbytet med andra länder inom områdena kultur, utbildning, forskning, demokrati och samhällsliv i övrigt. Mer...  

Svenska Kraftnät Svenska Kraftnät sköter stamnätet för elkraft, som omfattar landets 400 kV och 220 kV ledningar med stationer, utlandsförbindelser m.m. Vi har även systemansvaret för el och naturgas i Sverige. Mer...  

Svenska Unescorådet Kontaktorgan mellan FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation (Unesco) och Sverige. Vi ger regeringen råd kring Unescos verksamhet och informerar i Sverige om Unesco. Mer...  

Sveriges ambassad, Köpenhamn Information om Sverige, visumregler, passansökningar, länkar m.m. Mer...  

Sveriges Geologiska Undersökning Sveriges geologiska undersökning, SGU, är den myndighet som svarar för frågor som rör jord, berg och grundvatten i Sverige. Mer...  

Säkerhetspolisen Säkerhetspolisen förebygger och avslöjar brott mot rikets säkerhet, bekämpar terrorism och skyddar den centrala statsledningen. Mer...  

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket En myndighet som prissätter och beslutar om subvention av läkemedel. Mer...  

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI En myndighet under försvarsdepartementet med uppdrag att bedriva forskning och utredningsarbete för totalförsvaret. Är resultatet av sammanslagningen av Försvarets forskningsanstalt, FOA, och Flygtekniska försöksanstalten, FFA. Mer...  

Trafikverket Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Mer...  

Tullverket Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige, bidrar till ett säkert samhälle och konkurrensneutral handel. Mer...    

Ungdomsstyrelsen Statlig myndighet som verkar för att unga ska kunna leva ett självständigt liv, ha verkligt inflytande och ses som en resurs i samhället. Mer...  

Valmyndigheten Den statliga myndighet som på central nivå planerar och samordnar val i Sverige. Mer...  

Vattenmyndigheterna Samordnar arbetet med EG:s ramdirektiv för vatten. I Sverige finns fem vattendistrikt som fastställer miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för att nå en ökad kvalitet på vatten i respektive distrikt. Mer...  

Verket för innovationssystem, Vinnova En statlig myndighet vars uppgift är att främja hållbar tillväxt genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning. Mer...  

Vetenskapsrådet Myndighet under Utbildningsdepartementet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Utöver forskningsfinansiering arbetar myndigheten med strategi och analys samt forskningskommunikation. Mer...  

Åklagarmyndigheten I Åklagarmyndigheten arbetar åklagare och administratörer. Det finns åklagarkammare i hela landet. Riksåklagaren är högste chef för åklagarväsendet och den ende åklagare som får föra talan i Högsta domstolen. Mer...  

Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) Har till uppgift att pröva överklaganden av Centrala studiestödsnämndens (CSN) beslut. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark