Haga Historik

Haga i Göteborg från sextonhundratalet och framåt, skildrat i text och bild. Även nutida foto.