Kraftaktörerna

Bedriver handel med el och verkar för kundens optimala elanvändning.