Institutionen för mikrobiologi, SLU

Undervisning och forskning inom inom områdena mark, metan och miljö-mikrobiologi, livs- och foder-medelsmikrobiologi, mikrobiella adhesiner och serum-bindande proteiner samt domesticering av mikroorganismer.