Geovetenskap vid Stockholms universitet

Utbildning och forskning samt övriga aktiviteter vid de geovetenskapliga institutionerna - Institutionen för geologi och geokemi och Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi.